2024. június

Előzetes adatok alapján

1. ábra
Mean temperature
2. ábra
Temperature anomaly relative to 1991-2020